2. STUPEŇ

ETICKÉ DÍLNY® PRO 2. STUPEŇ ZŠ 

ŽIVOT V MEDIÁLNÍ DŽUNGLI

Rozvoj kritického myšlení, prevence rizikového chování na internetu, posílení sebereflexe
Cíle programu: Žáci reflektují svůj vztah k internetu
a pojmenovávají základní rizika online světa (nebezpečné kontakty, pornografie, sexting, kyberšikana, fake news...). Opakují si zásady bezpečného užívání médií, učí se kriticky přemýšlet o svých mediálních vzorech. Seznamují se s postupem, jak se v případě obtěžování či ohrožení bránit a kam se obrátit o pomoc. 
Cílová skupina: 6.-7. ročník ZŠ 

MOC SLOVA

Posílení komunikace, schopnosti nést zodpovědnost za své chování, zvládání konfliktních situací a vlastních emocí
Cíle programu: Žáci porozumí síle a významu slov jako takových a důsledkům jejich používání. Pomocí skupinové hry trénují, jak sdělit pochvalu i konstruktivní kritiku. Příběh ve videu s následnou diskuzí je vede k hlubšímu zamyšlení se nad tím, jak posměch druhým ubližuje. Jsou motivováni vyhýbat se lžím, pomluvám a vulgární komunikaci a namísto toho používat svá slova k posilování mezilidských vztahů.. 
Cílová skupina: 6.-7. ročník ZŠ 

PŘÁTELÉ

Posílení komunikace, schopnosti čelit sociálnímu tlaku a dovednosti odmítnout, sebereflexe.
Cíle programu: Žáci si uvědomí, jaké vlastnosti by měli mít dobří přátelé, a pojmenují hodnoty, na kterých kamarádství stojí. Prostřednictvím zážitkové hry a práce s citáty si uvědomí důležitost komunikace, spolupráce a empatie ve vztazích. V aktivitě "vědro přátelství" se zamyslí nad tím, co oni sami mohou přátelům nabídnout, a jsou motivováni rozvíjet své sociální dovednosti. 
Cílová skupina: 6.-8. ročník ZŠ
  

RODINA

Posílení komunikace v rodině, citlivosti, schopnosti zvládat konfliktní situace a vlastní emoce
Cíle programu: Žáci si uvědomí principy fungující rodiny, křehkost a důležitost vztahů s rodiči i sourozenci. Získají tipy, jak účinně komunikovat, budovat vzájemnou důvěru
a projevovat ostatním členům rodiny respekt. Akceptují, že
v rodině existují situace, které nemohou ovlivnit (rozvod), a že neexistuje dokonalá rodina. Zamýšlí se nad potřebou odpuštění druhým i sobě a nad proměnami rodinných vztahů v čase.
Cílová skupina: 6.-8. ročník ZŠ

POHODA A KLÍDEK 
BEZ TABÁČKU

Prevence závislosti na tabákových výrobcích
a výrobcích s obsahem nikotinu, posílení schopnosti čelit sociálnímu tlaku a umět říci NE
Cíle programu: Žáci poznávají, jaké důsledky přináší kouření, užívání marihuany, vaping, e-cigarety apod. Uvědomují si, že zdraví a život patří k nejvyšším hodnotám. Chápou principy vzniku závislosti na nikotinu. Důvody, proč se nikotinovým výrobkům vyhýbat, objevují ve skupinové kreativní aktivitě. Nacvičují odmítnutí nabídky kouření. Kuřáci jsou povzbuzeni bojovat se závislostí a vyhledat instituce, které pomáhají
v odvykání kouření. 
Cílová skupina: 6.-8. ročník ZŠ

IMAGE, NEBO CHARAKTER?

Posílení pozitivního sebehodnocení, schopnosti stanovení osobních priorit, uvědomování si vlastních hodnot
Cíle programu: Žáci porozumí relativitě vnímání vzhledu
a krásy. Dokáží vnímat celou osobnost člověka a ocenit i jiné hodnoty, než jen pouhý vzhled. V příběhu z videa se zamyslí nad tím, jak může být posmívání kvůli vzhledu psychicky bolestivé. Hledají cesty k sebereflexi a způsoby, jak rozvíjet vlastní prosociálnost, charakter a zdravé sebevědomí. 
Cílová skupina: 7.-8. ročník ZŠ 

PENÍZE, PENÍZE, PENÍZE


Základy finanční gramotnosti, prevence zadlužování, posílení schopnosti čelit tlaku společnosti, zodpovědnost za vlastní rozhodnutí, angažovanost, uvědomování si životních hodnot.

Cíle programu: V interaktivním příběhu žáci přemýšlí nad vlivem peněz na mezilidské vztahy a nad úskalími půjček. Ve skupinách zkusí sestavit rodinný rozpočet. Formulují svůj vztah k penězům a pojmenují svoje životní priority. Uvědomí si ekonomické potřeby druhých, životní úroveň naší země ve srovnání se světem i své možnosti praktické pomoci druhým. 
Cílová skupina: 7.-8. ročník ZŠ

KDO JSEM?


Rozvoj sebereflexe a poznávání druhých, uvědomění si vlastních pocitů a porozumění aktuální situaci
Cíle programu: Žáci dokáží ocenit jedinečnost ostatních, uvědomují si však i svou vlastní jedinečnost. Uznávají, že život každého člověka má velkou hodnotu. Pochopí, že jejich chování má vliv i na okolí, a zhodnotí si, zda chtějí na svém jednání něco změnit a jakými lidmi se chtějí stát. Pomocí skupinové aktivity "láska k sobě / láska k druhým" přemýšlí, jak pečovat sami o sebe a co jsou ochotni udělat pro druhé. 
Cílová skupina: 7.-8. ročník ZŠ


NA VLNĚ EMOCÍ


Uvědomění si a ovládání vlastních emocí
a rozvoj empatie. Prevence konfliktů, úzkostí, agresivity. 
Cíle programu: Žáci pochopí, každý člověk má jinou rychlost a intenzitu prožívání. V aktivitě Souboj mozků se seznámí se třemi typickými reakcemi na strach a ujasní si, jak postupovat v případě svých vyhrocených emocí. Dokáží pojmenovat své vlastní emoce a vcítit se do druhých. 
Cílová skupina: 7.-9. ročník ZŠ

VÁŽÍŠ SI SVÉHO TĚLA, 
NEBO HO ZNEUŽÍVÁŠ?

Prevence závislostí, různých typů sebepoškozování, poruch příjmu potravy; posílení sebevědomí, schopnosti říkat NE
a schopnosti rozhodování
Cíle programu: Žáci si ujasní svůj postoj ke svému tělu. Uvědomí si zdraví a život jako nejvyšší hodnotu. Poznávají rizika spojená s požíváním alkoholu (tělesný vývoj, sociální důsledky) a pochopí svou osobní zodpovědnost. Chápou vliv skupiny a jsou motivováni nepodlehnout jeho tlaku. Seznámí se s riziky dalších forem "řešení problémů", ve kterých mladý člověk ubližuje sám sobě (PPP, sebepoškozování...). Hledají vhodná východiska a životní opory, které jim pomohou překonat těžká období života. 
Cílová skupina: 7.-9. ročník ZŠ

PŘEDSUDKY
A KRITICKÉ MYŠLENÍ

Základy kritického myšlení, souvislost mezi dezinformacemi, předsudky a rasismem; vliv emocí na úsudky a postoje; posílení empatie
a respektu

Cíle programu: Žáci si uvědomí, jak předsudky vznikají
a jakou
roli 
v tom hrají emoce. Prostřednictvím skupinových aktivit porozumí souvislostem mezi dezinformacemi a předsudky a učí se rozlišit, co je tolerance, nesouhlas

a co už je diskriminace. Jsou motivováni s úctou respektovat názory a hodnoty druhých, přestože nemusí odpovídat jejich vlastnímu přesvědčení. 

Cílová skupina: 8.-9. ročník ZŠ

SEX, LÁSKA A VZTAHY

Prevence rizikového sexuálního chování, posílení schopnosti čelit soc. tlaku, zvládání emocí a rozhodování
Cíle programu: Žáci si uvědomí, že sexualita ovlivňuje nejen biologickou, ale i psychickou a sociální složku osobnosti člověka. Při hře Bingo porozumí souvislostem sexuality se (svým) zdravím. Poznávají důležitost sexuální zdrženlivosti
v dospívání, odpovědného sexuálního chování a nebezpečí závislosti na pornografii. Seznámí se se 4 kroky k vytvoření pevného vztahu. Dokáží vyjádřit rozdíl mezi láskou, zamilovaností a sexuální přitažlivostí.
Cílová skupina: 9. ročník ZŠ

MORÁLNÍ BLUDIŠTĚ

Posílení dovednosti rozhodování se a schopnosti předvídat následky určitého jednání, schopnosti zvládání zátěžových situací
Cíle programu: Žáci se učí hodnotit důsledky dobrých
a špatných rozhodnutí, uvědomují si svou odpovědnost. Zvažují takové typy rozhodnutí, v nichž na jedné misce vah leží morálka a na druhé zisk. Prostřednictvím příběhu
a skupinové hry jsou motivováni k vytrvalosti a překonávání překážek v životě. Učí se chápat rozdíl mezi odpuštěním
a smířením. Jsou povzbuzováni k tomu, aby si nastavili své hranice a nenechali si ubližovat. V závěrečné tombole si prožijí, že život není vždy "fér" a je potřeba brát těžkosti života s nadhledem. 
Cílová skupina: 9. ročník ZŠ

Harmonogram programů Etické dílny® - 2. stupeň