2. STUPEŇ

ETICKÉ DÍLNY® PRO 2. STUPEŇ ZŠ 

NA VLNĚ EMOCÍ


Uvědomění si a ovládání vlastních emocí a rozvoj empatie. Prevence konfliktů, úzkostí, agresivity. 
Cíle programu: Žáci pochopí, že lidské prožívání má jinou rychlost a intenzitu. Dokáží pojmenovat své emoce, vyjádřit je verbálně. Znají možnosti jak reagovat v případě nástupu vyhrocených emocí. Umí se vcítit do emocí druhých.

ŽIVOT V MEDIÁLNÍ DŽUNGLI

Prevence rizikového chování na internetu (netolismu, navazování nebezpečných kontaktů), posílení sebeflexe
Cíle programu: Žáci reflektují svůj vztah k médiím a zorientují se v základních rizicích médií (nebezpečné kontakty, pornografie, intimní či zneužitelné fotografie, kyberšikana), zjišťují úskalí anonymity na internetu i zneužitelnosti médií. Poznávají zásady bezpečného a pozitivního užívání médií, jak se účinně bránit při setkání s nebezpečnými situacemi na internetu. 

MOC SLOVA

Posílení komunikace, schopnosti zvládat konfliktní situace a vlastní emoce
Cíle programu: Žáci porozumí síle a významu slov jako takových, uvědomí si dosah negativních slov, kritiky. Učí se sdělit, co jim vadí, neurážlivým způsobem. Zaměříme se
na negativní vliv lží, pomluv a vulgární komunikace. Učí se používat slova tak, aby posilovali mezilidské vztahy. 

PŘÁTELÉ

Posílení komunikace, schopnosti čelit sociálnímu tlaku a dovednosti odmítnout, sebereflexe.
Cíle programu: Žáci si uvědomí, jaké vlastnosti by mělo mít dobré přátelství a hodnoty, na kterých přátelství stojí. Jsou schopni sebereflexe a uvědomují si důležitost komunikace, spolupráce a empatie v přátelství. Jsou motivováni moudře volit mezi přátelstvím a ostatními životními hodnotami (vlastní bezpečí, slušnost, pravda atd.).  

RODINA

Posílení komunikace v rodině, citlivosti, schopnosti zvládat konfliktní situace a vlastní emoce
Cíle programu: Žáci si uvědomují principy fungující rodiny, jsou si vědomi křehkosti rodinných vztahů a nutnosti péče o ně - zvláště v oblastech, kde k tomu mají možnost (např. sourozenecké konflikty), zároveň akceptují, že v rodině existují situace, které nemohou ovlivnit (rozvod). Uvědomují
si důležitost komunikace v rodině, znají prvky účinné komunikace (slušnost, důvěra, respekt vůči rodičům...).

POHODA A KLÍDEK 
BEZ TABÁČKU

Prevence závislosti na tabákových výrobcích, posílení schopnosti čelit sociálnímu tlaku a umět odmítat
Cíle programu: Žáci poznávají důsledky, které kouření přináší, a uvědomují si zdraví a život jako nejvyšší hod-notu. Dokáží se vcítit do pohnutek a pocitů kuřáka. Nacvičují odmítnutí nabídky kouření, a tím se učí odolávat tlaku okolí. Kuřáci jsou povzbuzeni bojovat se závislostí a dokáží se obrátit na instituce, které pomáhají v odvykání kouření.

IMAGE, NEBO CHARAKTER?

Posílení pozitivního sebehodnocení, schopnosti stanovení cílů, uvědomování vlastních hodnot
Cíle programu: Žáci porozumí hlubší podstatě vzhledu a krásy (krása je relativní). Dokáží vnímat celou osobnost člověka a oceňují na prvním místě jiné hodnoty, než jen pouhý vzhled. Hledají způsoby, jak rozvíjet vlastní prosociálnost a zdravé sebevědomí. 

PENÍZE, PENÍZE, PENÍZE


Základy finanční gramotnosti, prevence zadlužování, posílení schopnosti čelit tlaku společnosti, zodpovědnost za vlastní rozhodnutí, angažovanost, uvědomování si životních hodnot.

Cíle programu: Žáci porozumí vlivu peněz na mezilidské vztahy a úskalí půjček. Dokáží formulovat svůj vztah k penězům a svoje životní priority. Uvědomují si ekonomické potřeby druhých, životní úroveň naší země ve srovnání se světem i svoje možnosti praktické pomoci druhým.

KDO JSEM?


Rozvoj sebereflexe a poznávání druhých, uvědomění si vlastních pocitů a porozumění aktuální situaci
Cíle programu: Žák poznává, které jeho vlastnosti jsou navenek zřejmé a které působí spíš skrytě, totéž poznává i
o svých spolužácích. Žák si uvědomuje si svoji jedinečnost. Vnímá, jak působí na své okolí a zhodnotí si, zda chce na svém jednání něco změnit.


VÁŽÍŠ SI SVÉHO TĚLA, 
NEBO HO ZNEUŽÍVÁŠ?

Prevence závislosti na alkoholu, různých typů sebepoškozování, poruch příjmu potravy; posílení schopnosti odmítat, posílení sebevědomí a schopnosti rozhodování
Cíle programu: Žáci si ujasní svůj postoj k alkoholu a srovnají
si fakta, která znají, s realitou. Poznávají rizika spojená s pitím alkoholu z hlediska tělesného vývoje, ale i zdravotních a sociálních důsledků. Učí se, jak nepodlehnout tlaku skupiny
ke konzumaci alkoholu. S žáky jsou otevřena rizika dalších projevů a chování, ve kterých k řešení problémů mladý člověk bere své tělo jako rukojmí (PPP, sebepoškozování, nebezpečné módní trendy) a učí se, že k řešení otázek a problémů dospívání jsou jiné vhodnější formy.

PŘEDSUDKY


Prevence rasismu a xenofobie, rozvoj sebereflexe a poznávání druhých, posílení schopnosti empatie a komunikace
Cíle programu: Žáci si uvědomují, jak předsudky vznikají, zamýšlí se nad různými subkulturami a jejich postavením ve společnosti. Učí se rozlišit, které chování je diskriminační. Jsou motivováni s úctou tolerovat názor a hodnoty druhého, přestože neodpovídají jeho vlastnímu přesvědčení. Porozumí vlivu médií na vznik předsudků.

O STÁŘÍ VESELE I NEVESELE


Posílení schopnosti empatie a komunikace se seniory, rozvoj tvořivosti v sociálním chování, zvládání emocí
Cíle programu: Žáci si uvědomí pozitivní hodnoty, které senioři přinášejí pro společnost i s jejich problémy a důsledky stáří. Vnímají důležitost úcty a učí se ji prakticky projevovat (zvláště ve vlastních rodinách). Žáci hledají odpovědi na otázky spojené s vážnými nemocemi, jsou schopni vnímat nevyhnutelnost smrti.

SEX, LÁSKA A VZTAHY


Prevence rizikového sexuálního chování, posílení schopnosti čelit soc. tlaku, zvládání emocí a rozhodování
Cíle programu: Žáci si uvědomí, jak sexualita ovlivňuje biologickou, psychickou a sociální složku osobnosti člověka. Porozumí souvislostem sexuality se (svým) zdravím, morálkou a pozitivními životními cíli. Poznávají fakta o pohlavně přenosných chorobách a typech antikoncepce. Poznávají důležitost sexuální zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního chování. Dokáží vyjádřit rozdíl mezi láskou, zamilovaností a sexuální přitažlivostí.

MORÁLNÍ BLUDIŠTĚ


Posílení dovednosti rozhodování se a schopnosti předvídat následky určitého jednání, schopnosti zvládání zátěžových situací
Cíle programu: Žáci se učí hodnotit důsledky dobrých a špatných rozhodnutí, uvědomují si svou odpovědnost. Zvažují takové typy rozhodnutí, v nichž na jedné misce vah leží morálka a na druhé zisk. Učí se chápat rozdíl mezi odpuštěním a smířením, význam vytrvalosti a nutnosti překonávat překážky.