Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

Kodex práv účastníků

 1. Programy Etické dílny® jsou účastníkovi dostupné bez ohledu na pohlaví, věk, původ, rasu, národnost, náboženské vyznání, politické přesvědčení, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, sexuální orientaci a socioekonomické možnosti.
 2. Účastník má právo na ochranu své důstojnosti a lidských práv.
 3. Účastník je seznámen s posláním i cíli programů.
 4. Účastník má právo na kvalifikované zajištění poskytované služby (odborná, profesionální práce prováděná s porozuměním).
 5. Účastník má právo spolupodílet se na programech (společné dohodnutí pravidel pro komunikaci v programech, aktivní spoluúčast v aktivitách apod.).
 6. Účastník má právo neúčastnit se programu nebo některých jeho částí (aktivit). 
 7. Účastník má právo o respekt ze strany lektorů programů (dále jen lektoři), má právo na soukromí a důvěrnost svých sdělení. Lektoři neposkytují žádnou důvěrnou informaci o účastníkovi bez jeho souhlasu. 
 8. Účastník nebo jeho zákonný zástupce má právo zbavit lektora mlčenlivosti o skutečnostech, které se ho týkají, pouze písemným prohlášením (výjimku tvoří oznamovací povinnost).
 9. V případě potřeby jsou účastníkovi dostupné informace a poradenství při řešení osobního problému a doporučení návazné péče. Lektoři účastníka v tomto postupu podporují.
 10. Práva a povinnosti poskytovatele a objednavatele programu Etické dílny® jsou upraveny ve vzájemné Smlouvě o poskytování programů ED.
 11. Účastník i jeho zákonný zástupce, stejně jako objednavatel programu má právo na podání stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb z obsahových, metodických, organizačních i jiných důvodů, při porušení profesionálního přístupu či překročení etické hranice a je mu přístupný postup podání stížností.