Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

Další doporučené programy pP

  • Národní iniciativa pro život: www.niz.cz (programy zaměřené na výchovu mladé generace k zodpovědnosti v intimním životě a v plánování rodičovství, k úctě k lidskému životu)
     
  • ACET ČR: www.acet.cz (programy zaměřené na prevenci rizikového chování)
  • Síť organizací poskytujících pomoc, kde je možnost si vybrat dle svého kraje a zaměření pomoci: 

Prevence-info.cz banner

Kam se obrátit o pomoc

Jednotlivé kraje v ČR zveřejňují na svých stránkách strategie prevence rizikového chování a návazných sociálních služeb. Základní přehled orgánů a organizací s celorepublikovou působností:

1) Prevence rizikového chování na školách
PRCH má v kompetenci MŠMT a nabídku programů a zařízení, poskytujících preventivní programy, lze získat u krajských koordinátorů školní prevence – přehled krajských koordinátorů a jejich kontakty na stránkách MŠMT: https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/kskp-akskp?highlightWords=prevence+krajsk%C3%BD+koordin%C3%A1tor

2) Sociálně-právní služby
OSPOD (Oddělení sociálně-právní ochrany dětí) je zákonem určený orgán, který zajišťuje sociálně-právní ochranu nezletilých dětí, osamělých gravidních žen, rodin s nezletilými dětmi a rodin s nízkou sociální úrovní. Služby a kontakty: www.ospod.cz. Ohlašování problematických skutečností se děje na obecních úřadech s rozšířenou působností.

3) Policie ČR
Šetřením trestné činnosti, ale i její prevencí se zabývá Policie ČR, kam se lze obrátit v případě páchání trestných činů či podezření na páchání trestných činů: www.policie.cz, tísňová telefonní linka 158.

4) Registr a přehled sociálních služeb
V oblasti závislostí, domácího násilí, rodinných a partnerských krizí, sociálního vyloučení atd. zřídilo MPSV registr poskytovatelů sociálních služeb, poradenských center, azylových domů apod., kde mohou jednotlivé cílové skupiny v jednotlivých krajích najít přehled poskytovatelů služeb v problematické oblasti. Registr: https://iregistr.mpsv.cz/socreg/rozsirene_hledani_sluzby.fw.do?SUBSESSION_ID=1438156560062_6

5) Probační a mediační služba
PMS vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního a zabývá se integrací a kontrolou pachatelů, podporou a pomocí obětí, a to v obcích s rozšířenou působností. Více informací na www.pmscr.cz.

6) Telefonická a internetová pomoc
Linka ztracené dítě – 116 000 - linkaztracenedite.cz – zdarma a nonstop pomoc dětem, mladým lidem a rodičům v obtížných životních situacích (např. útěk z domova), ale i v každodenních problémech.
Linky důvěry – podle kraje: https://www.capld.cz/linky-duvery- cr (pomoc telefonem, Skypem, chatem, e-mailem).

7) Pedagogicko-psychologické poradny
V jednotlivých krajích působí pedagogicko-psychologické poradny, jejich poradenské služby jsou zaměřeny na prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, na integraci žáků se zdravotním postižením a se specifickými poruchami učení a chování a na kariérové poradenství. Na internetu lze vyhledat PPP v rámci jednotlivých krajů.