Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

PODMÍNKY, TÝKAJÍCÍ SE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

 1. Programy a termíny v jednotlivých třídách jsou zajišťovány prostřednictvím školního metodika prevence (ŠMP).
 2. Programy jsou určeny pro 1 třídní kolektiv (od 10 do 30 dětí), více tříd není vhodné slučovat (nejde-li o běžnou praxi u malých škol).
 3. Každý program je koncipován na 2 vyučovací hodiny
 4. Aby bylo možné jít více do hloubky (etika vyžaduje čas), doporučujeme zařadit více témat do jedné třídy (viz tabulka doporučených témat pro jednotlivé ročníky).
 5. Osvědčilo se realizovat programy v jedné třídě s časovým odstupem jeden až dva týdny
 6. Nejčastější místo realizace je běžná třída, v níž je možnost přesunout stoly a židle do kruhu či uskutečnit aktivity náročnější na prostor.
 7. Je nutná účast minimálně 75% žáků třídy (v opačném případě škola neprodleně informuje lektora a dohodne náhradní termín programu).
 8. Škola poskytuje vhodné prostředí a prostor k realizaci programů (učebna s možností volného pohybu stolů a židlí) s předem dohodnutým technickým zázemím, u více programů v jednom dni pokud možno na stejném místě.
 9. Škola zajistí účast učitele (pokud možno téhož, nejlépe třídního) po celou dobu trvání programu. Učitel je zodpovědný za bezpečnost, předává lektorovi potřebné informace, dohlíží na kázeň ve třídě, může se aktivně účastnit PP a poskytuje zpětnou vazbu v podobě hodnotícího dotazníku.

 

PODMÍNKY, TÝKAJÍCÍ SE POSKYTOVATELE PROGRAMŮ

 1. Programy jsou realizovány v souladu s oboustranně přijatým plánem PP a dle zásad efektivní primární prevence, v souladu se Strategií prevence MŠMT a Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů PP.
 2. Lektor dodržuje etický kodex a mlčenlivost danou platnými zákony a odbornými metodickými postupy.
 3. Lektor dodržuje dohodnuté termíny realizace PP. V případě nutnosti změny termínu konání PP informuje školu minimálně 5 pracovních dní předem. Ve výjimečných případech, kdy nelze realizaci PP zajistit (náhlá pracovní neschopnost, dopravní situace aj.), okamžitě telefonicky informuje školu a navrhuje další postup.
 4. Po ukončení preventivního programu poskytuje lektor přítomnému pedagogovi rámcovou zpětnou vazbu o průběhu programu; písemnou podobu zprávy z průběhu programu, včetně případných doporučení k další práci se třídou obdrží ŠMP do 10 dnů po skončení cyklu programů v dané třídě.
 5. V případě zjištění nebo projevu rizikového chování při realizaci PP lektor informuje neprodleně přítomného zástupce školy (TU, ŠMP, vedení školy) a svá zjištění písemně popíše a předá škole.
 6. Ukončení realizace programu je možné v případě zásadního nedodržení podmínek spolupráce ze strany školy (např. sloučení více tříd), v případě výrazné nespolupráce třídy, celkového nezájmu o program a odmítavého postoje (závisí na posouzení lektora a pedagoga, který je na programu přítomen) a v případě  krizové situace (ohrožení zdraví nebo bezpečnosti účastníků).
 7. Při nespokojenosti s kvalitou programu škola projedná situaci s lektorem programu nebo může podat stížnost (postup uveden tady na webu).