Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu
PROČ ETICKÉ DÍLNY®

Jaká jsou naše východiska?

Dospívání je období citlivé pro rozvoj rizikového a problémového chování, zesiluje vliv vrstevníků, kteří dospívajícímu umožňují vzájemné poskytování názorů, pocitů a  experimentování s  různými vzorci chování. Problémové chování se však přesouvá čím dál více i do mladšího věku, proto chceme pokládat základy osobnostní a sociální výchovy co nejdříve. Zde je také kladen důraz na spolupráci rodičů při plnění některých úkolů s cílem zvýšit efektivitu preventivního působení, neboť rodiče jsou pro děti mladšího školního věku primárním modelem chování.

Jednotlivá témata jsou koncipována tak, aby směřovala od těch spíše interpersonálních k tématům více intrapsychickým. V rámci programu se snažíme jak o definování a vymezení dané oblasti, tak o pozorování projevů daného tématu, odkrývání společenských stereotypů, jejich vlivů a našich reakcí, s důrazem na ovlivnění dané oblasti zralým přístupem.

I celospolečenská situace se zostřuje (migrace uprchlíků…) a je třeba děti vést cíleně k diskusím o základních hodnotách (dosud byl koncept hodnot vytěsňován, či dokonce zpochybňován). Těžko se můžeme ve společnosti v rozjitřených situacích opřít o něco nosného, pokud si neuvědomujeme základní evropské hodnoty a jejich křesťansko-židovské kořeny. Mladá generace je dnes v oblasti hodnotového ukotvení prakticky bezmocná. V našich programech se proto snažíme o kontakt s lidskou podstatou a základními evropskými hodnotami.

STRUČNÝ POPIS PROGRAMŮ

Etické dílny® jsou komplexní a systematické programy pro žáky 1. do 9. ročníku ZŠ a děti předškolního věku z MŠ, které obsahují nabídku 25 témat, specificky i nespecificky zaměřených, ze kterých si škola vybírá dle doporučeného rozvrhu. 

V programech Etické dílny® děti rozvíjí schopnosti, které jim umožňují rozhodovat se o vlastním životě, řešit každodenní problémy a vypořádat se s obtížnými situacemi. Jde tedy o programy zaměřené na rozvoj dovedností pro život, a to jak sociálních dovedností, tak dovedností sebeovlivnění. Etické dílny® obsahují také programy specificky zacílené na určité druhy rizikového chování.

K osvojování požadovaných dovedností jsou využívány interaktivní metody učení, hraní rolí, diskusí… Děti samy mají nacházet vhodné odpovědi na mravní a hodnotové otázky a tvořivě se podílet na jejich řešení – nebýt jen pasivními posluchači, ale aktivními spolutvůrci.