Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

Cíle a cílové skupiny

Dlouhodobým cílem je osobní růst každého účastníka. Děti mají získat

 1. zralý a zodpovědný přístup ke každodennímu rozhodování;
 2. pozitivní postoj ke zdravému způsobu života;
 3. snahu o vytváření kvalitních vztahů ve společnosti.

Mezi dílčí cíle patří:

 1. posilovat sebevědomí a zodpovědnost;
 2. upevňovat a posilovat pozitivní hodnoty;
 3. ovlivnit žádoucí postoje;
 4. nacvičit dovednosti potřebné pro život;
 5. ovlivnit chování směřující k podpoře zdraví;
 6. předcházet závislostnímu chování (užívání všech návykových látek, netolismus…), rizikovému sexuálnímu chování a rozvoji rizik v interpersonálním chování (agrese, šikana, kyberšikana, intolerance, antisemitismus, extremismus…);
 7. pomoci pedagogům otevřít etické otázky a témata a navázat na ně v práci s třídním kolektivem.

Cílové skupiny

a) Primární cílová skupina

Žáci základních škol (1. – 9. ročník), děti předškolního věku z mateřských škol, žáci osmiletých gymnázií (prima – kvarta), příp. 1.-2. ročníku SŠ.

b) Sekundární cílové skupiny

 • třídní učitelé;
 • školní metodici prevence;
 • rodiče žáků.

.