Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

Metody práce, případná omezení a rizika

Naplnění zásad efektivní PP
  1. Kontinuita působení a systematičnost plánování - díky široké nabídce témat je možné spolupracovat se školou dlouhodobě a postupně navazovat a rozvíjet jednotlivá témata v postupujících ročnících.
  2. Cílenost a adekvátnost informací i forem působení – u jednotlivých témat je zohledněn věk, úroveň vědomostí, atraktivnost jednotlivých didaktických pomůcek pro danou cílovou skupinu, etnická příslušnost i postoje dané skupiny k danému tématu.
  3. Včasný začátek preventivních aktivit – nabízíme programy od 1. do 9. třídy ZŠ, předškolní věk MŠ
  4. Propojení různých témat – škole jsou navrhovány kombinace programů a témat, doporučení na další spolupracující lektory.
  5. Pozitivní orientace – žákům jsou zásadně předkládány pozitivní řešení životních rozhodnutí prostřednictvím příběhů či video-svědectví různě handicapovaných lidí, kteří problémy překonali.  Nechybí nabídka alternativ ve volnočasových aktivitách.
  6. Využití „KAB“ modelu – působení na kvalitu postojů je základní hybnou silou celého programu Etické dílny®. U všech témat je hlavním cílem získat důležité sociální dovednosti potřebné pro život, položit základ osobní identity a kvalitní komunikace s okolím.
  7. Využití „peer“ prvku, důraz na interakci a aktivní zapojení – diskuse, možnost sdílet své názory, důležitým pilířem programu jsou citáty vrstevníků.
  8. Podpora protektivních faktorů – součástí programu je nabídka kontaktů nejen pro případnou následnou péči, ale i na specializovaná pracoviště pro krizové situace.
  9. Nepoužívání neúčinných prostředků – program Etické dílny® nepředává pouhé informace o rizikovém chování, nepoužívá zastrašování ani moralizování. Přestože pracuje s emocemi, jde o prvky zážitkové pedagogiky.
  10. Komplexnost a kombinace mnohočetných strategií – do programů zapojujeme i sekundární cílové skupiny - učitele a rodiče. V blízké budoucnosti máme v plánu pracovat také na přípravě vrstevnických programů.
Omezení a rizika

Určitá témata mohou vyvolat etickou diskusi a následně i etický problém. Jde o témata, spojená s rozlišováním mezi dobrým a zlým, správným a nesprávným. Mezi ta nejdiskutovanější patří rasová témata, antikoncepce, rozvod, nemoci, smrt...

Přístup k etice je věcí dynamickou, protože nezávisí jen na jednotlivci, vyvíjí se v kontextu společenských změn i jednotlivých skupin. 

Cílem ovšem není vyhnout se těmto debatám, ale kultivovaně je vést. Proto když nastanou v diskusích situace, ve kterých se promítne široká paleta emocí, názorů a postojů, je úkolem lektora udržet debatu v mezích vzájemného respektu, právních norem a určitého kulturně-etického rámce.