1. STUPEŇ

ETICKÉ DÍLNY® PRO 1. STUPEŇ ZŠ (a MŠ)

JAK SE MÁŠ?

Posílení komunikačních dovedností, ohleduplnosti, zvládání emocí, prevence šikany a agrese
Cíle programu: Děti se učí rozeznávat a pojmenovávat 4 druhy emocí - radost, smutek, strach a hněv, učí se reagovat na tyto emoce u sebe i u druhých. Pomocí aktivit, scének, her a písničky se učí na tyto emoce správně reagovat u sebe i u druhých. Žáky provází programem maňásková loutka.
Cílová skupina: MŠ, 1.-2. ročník ZŠ

HRAJEME SI SPOLU

Posílení spolupráce, ohleduplnosti, zvládání konfliktních situací, prevence šikany a agrese
Cíle programu: Děti se učí vidět výhody vzájemné spolupráce oproti soupeřivosti, dalším výstupem je uvědomění, že je třeba být při hraní trpělivý, umět počkat a nikoho neodstrkovat. Prostřednictvím hravých aktivit, popletené pohádky, písničky a divadla s plyšáky děti tyto dovednosti prakticky aplikují. Žáky provází programem maňásková loutka.
Cílová skupina: MŠ, 1.-2. ročník ZŠ

BUĎME KAMARÁDI

Posílení komunikace, ohleduplnosti a schopnosti čelit tlaku vrstevníků, prevence šikany a agrese
Cíle programu: Děti si osvojují důležité principy dobrého kamarádství a prakticky je aplikují. Učí se reagovat na chování vedoucí k šikaně, projevit své emoce a potřeby, vcítit se do emocí druhých. Žáky provází programem maňásková loutka.
Cílová skupina: MŠ, 1.-2. ročník ZŠ 

JAK SE CHRÁNIT V NEBEZPEČNÝCH SITUACÍCH?

Osvojit si základní vzorce bezpečného chování, zvládání stresových situací, schopnost rozhodování
Cíle programu: Děti se učí rozpoznat nebezpečné situace a místa, uvědomit si rizika internetu, odlišit důvěryhodnou osobu od potencionálního agresora, porozumět hranicím v intimních dotecích od cizích i blízkých osob. S pomocí maňáskové loutky a scének trénují, jak se správně zachovat v různých nebezpečných situacích a jak si přivolat pomoc.
Cílová skupina: 1.-2. ročník ZŠ.
 

JAK SE STALO, ŽE JSEM TADY?

Prevence rizikového sexuálního chování, rozvoj sebevědomí, sebereflexe a komunikace
Cíle programu: 
Programem chceme podpořit přirozenou touhu dětí objevovat "tajemství dospělých" a představit sexualitu ne jako něco nevhodného
a tajného, ale vzácného 
a cenného. Dětem předáváme citlivým způsobem informace nejen
o početí, vývoji a porodu dítěte, ale také o důležitosti láskyplného vztahu rodičů pro vznik nového života.
Pro účast na programu je třeba souhlas zákonného zástupce.

Cílová skupina: 3. ročník ZŠ

JAK MÍT PĚKNÉ VZTAHY
V RODINĚ?

Vděčnost za rodinu a sourozence, empatie
a zdravá komunikace v rodině, zvládání konfliktních situací
Cíle programuDěti se prostřednictvím diskusní hry Kdo to má lepší? učí vcítit do členů rodiny, zdravě s nimi komunikovat a pomocí scének a her najít řešení pro nejčastější problematické situace mezi rodiči, dětmi
a sourozenci navzájem. Tyto dovednosti si osvojují pomocí Komunikačního semaforu. 

Cílová skupina: 3.-4. ročník ZŠ 

JAK SE STÁT DOBRÝM KAMARÁDEM?

Posílení komunikace, ohleduplnosti a schopnosti čelit tlaku vrstevníků, prevence šikany a agrese
Cíle programu: Děti se učí principy dobrého kamarádství: všímat si druhých, ocenit a respektovat jedinečnost ostatních. Formou her, scének a příběhu trénujeme, jak rozvíjet kamarádské chování ke všem dětem ve třídě (zejména vhodnou komunikaci a všímavost). Učitel dostane podklady pro návaznou práci se třídou.
Cílová skupina: 3.-5. ročník ZŠ

JAK PŘEKONAT STAROSTI
VE ŠKOLE?

Prevence šikany a projevů agrese, posílení komunikačních dovedností, spolupráce a důležitosti pravidel
Cíle programu: Děti si pomocí aktivit, her a praktického tréninku prožijí, jaký smysl má pro ně školní docházka, respektování pravidel pro pohodové soužití ve třídě a jaký je rozdíl mezi otravováním a šikanou. Pomocí interaktivního příběhu o šikaně pochopí, co dělat a na koho se obrátit, pokud se ony nebo někdo ze školy ocitnou v podobné situaci. Porozumí, že na dobré atmosféře ve třídě se musí každý aktivně podílet.
Cílová skupina: 4.-5. ročník ZŠ 

JAK ZVLÁDNOUT SVOJE EMOCE?

Posílení vědomí vlastní hodnoty, prevence nadužívání internetu, empatie ve vrstevnické komunikaci
Cíle programu: Děti se učí vnímat celou osobnost člověka, mít zdravé sebevědomí a ocenit na prvním místě jiné hodnoty, než pouhý vzhled. Pomocí příběhu, her a aktivit prochází 4 oblastmi, které v počátku puberty nejčastěji řeší: vzhled a vlastní hodnotu, nadužívání internetu, nestálost emocí a navazování vztahů

Cílová skupina: 4.-5. ročník ZŠ 

JAK SPRÁVNĚ NALOŽIT
SE SVÝMI PENĚZI?

Základy finanční gramotnosti, nebezpečí zadlužování, uvědomování si osobních hodnot, posílení schopnosti čelit společenskému tlaku, sociální angažovanost
Cíle programu: Děti se učí vyjádřit svůj vztah k penězům. Během interaktivního příběhu a aktivity "rodinný rozpočet" se seznámí se základními principy finanční gramotnosti. Zážitková hra, diskuze o tom, co je bohatství, a skupinová práce jim pomohou uvědomovat si svoje životní priority a vnímat potřeby druhých.
Cílová skupina: 4.-5. ročník ZŠ

JAK SPRÁVNĚ VYUŽÍVAT
IT A MÉDIA?

Rozvoj kritického myšlení, prevence rizikového chování na internetu, posílení sebereflexe
Cíle programu: Pomocí her, scének a diskuzí si děti uvědomí základní rizika online světa. Učí se zásadám bezpečného užívání internetu, potřebě držet si zdravý odstup a důležitosti kamarádských vztahů a zážitků v reálném (offline) světě. Trénují základy kritického myšlení ve vztahu k médiím, včetně svých mediálních vzorů (youtuberů, influencerů).
Cílová skupina: 4.-5. ročník ZŠ 

Harmonogram programů Etické dílny® - 1. stupeň