1. STUPEŇ

ETICKÉ DÍLNY® PRO 1. STUPEŇ ZŠ (a MŠ)

JAK SE MÁŠ?

Posílení komunikačních dovedností, ohleduplnosti, zvládání emocí, prevence šikany a agrese
Cíle programu: Děti se učí rozeznávat a pojmenovávat 4 druhy emocí - radost, smutek, strach a hněv, učí se reagovat na tyto emoce u sebe i u druhých.

HRAJEME SI SPOLU

Posílení spolupráce, ohleduplnosti, zvládání konfliktních situací, prevence šikany a agrese
Cíle programu: Děti se učí vidět výhody vzájemné spolupráce oproti soupeřivosti, dalším výstupem je uvědomění, že je třeba být při hraní trpělivý, umět počkat a učit se kamarádskému chování.

BUĎME KAMARÁDI

Posílení komunikace, ohleduplnosti a schopnosti čelit tlaku vrstevníků, prevence šikany a agrese
Cíle programu: Děti se učí důležitým principům dobrého kamarádství a jejich aplikaci, učí se postavit vůči chování, vedoucímu k šikaně, projevit své emoce a potřeby,
vcítit se do emocí druhých.

JAK SE CHRÁNIT V NEBEZPEČNÝCH SITUACÍCH?

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy RCH, zvládání stresových situací, schopnost rozhodování
Cíle programu: Děti se učí rozpoznat potenciální nebezpečné situace a místa, uvědomit si rizika internetu, odlišit důvěryhodnou osobu od potencionálního agresora, porozumět hranicím v intimních dotecích od (cizích) lidí. 

JAK SE STALO, ŽE JSEM TADY?


Prevence rizikového sexuálního chování, rozvoj sebevědomí, sebereflexe a komunikace
Cíle programu: Předáváme dětem citlivým způsobem informace o rozdílech mezi mužským a ženským tělem,
o početí, vývoji a porodu dítěte, vysvětlujeme si důležitost láskyplného vztahu rodičů pro příchod dítěte na svět.
 

JAK BÝT V POHODĚ SE SOUROZENCI?

Posílení empatie, komunikace, sebereflexe a zvládání konfliktních situací.
Cíle programu: Děti se učí vcítit se do role sourozence v rámci sourozenecké konstelace, zdravě komunikovat se sourozenci a najít řešení do nejčastějších problematických situací mezi sourozenci. 

JAK SE STÁT DOBRÝM KAMARÁDEM?

Posílení komunikace, ohleduplnosti a schopnosti čelit tlaku vrstevníků, prevence šikany a agrese
Cíle programu: Děti se učí důležité principy dobrého kamarádství, schopnost komunikovat o svých emocích a potřebách, ocenit a respektovat jedinečnost kamaráda. 

JAK MÍT PĚKNÝ VZTAH
S RODIČI?

Posílení dodržování pravidel, uvědomování si osobních hodnot a přijetí následků svého jednání, sebeovládání
Cíle programu: Děti se učí rozpoznat nejčastější konfliktní situace mezi nimi a rodiči, učí se principy předcházení i řešení problematických situací s rodiči, uvědomí si důležitost respektu vůči rodičovské autoritě.

JAK PŘEKONAT STAROSTI
VE ŠKOLE?

Prevence šikany a projevů agrese, posílení komunikačních dovedností, spolupráce a důležitosti pravidel
Cíle programu: Ukážeme si význam školní docházky. Naučíme se rozlišit mezi škádlením a šikanou a najít vodítko k řešení takového jednání. Děti si uvědomí smysl a potřebu respektování pravidel pro soužití ve třídě. Porozumí, že
na dobré atmosféře ve třídě se musí každý aktivně podílet. 

CO DĚLAT SE SVÝM VZHLEDEM?

Posílení vědomí vlastní hodnoty, sebehodnocení, sebereflexe a stanovení cílů
Cíle programu: Děti porozumí, že krásu vnímá každý jinak a odlišnost není na překážku. Učí se vnímat celou osobnost člověka a dokáží ocenit na prvním místě jiné hodnoty než pouhý vzhled. Učí se rozvíjet vlastní prosociálnost a zdravé sebevědomí.

JAK SPRÁVNĚ NALOŽIT
SE SVÝMI PENĚZI?

Uvědomování si osobních hodnot, posílení schopnosti čelit společenskému tlaku, sociální angažovanost
Cíle programu: Děti se učí formulovat svůj vztah k penězům, uvědomovat si svoje životní priority a vnímat potřeby druhých. Naučí se základním principům finanční gramotnosti. 

JAK SPRÁVNĚ VYUŽÍVAT
IT A MÉDIA?

Prevence rizikového chování na internetu (netolismu, navazování nebezpečných kontaktů), posílení sebeflexe
Cíle programu: Děti si uvědomí základní rizika médií (nevhodné stránky podporující násilí, pornografické stránky, brutální PC hry, nebezpečné kontakty...), učí se zásadám bezpečného užívání médií a potřebě držet si zdravý odstup. Děti se uvědomují své mediální vzory a učí se rozlišovat mezi virtuální realitou a skutečností.