GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto souhlas Hope4kids, z.s., se sídlem Vybíralova 969/2, Praha 14, Černý most, IČ: 70104891, zapsanému ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 10648 (dále jen "Správce"), 
aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon") a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen "Nařízení" zpracovával tyto údaje:

jméno a příjmení kontaktních osob, e-mail

Účel zpracování osobních údajů:
Jméno, příjmení kontaktních osob a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu pro účely zasílání informací a nabídek

Doba uchovávání osobních údajů
Tyto údaje budou uchovávány pro účely jejich zpracování v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení
o ochraně osobních údajů, po dobu pěti let ode dne jeho udělení.

Poučení o právech podle čl. 13 a 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:

  • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
  • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
  • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
  • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
  • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
  • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
  • vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
  • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
  • mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů správci.

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom svých práv podle ust.§ 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR.