Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto souhlas Hope4kids, z.s., se sídlem Vybíralova 969/2, Praha 14, Černý most, IČ: 70104891, zapsanému ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 10648 (dále jen „Správce“), aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“ zpracovával tyto údaje: 

 • Název školy, adresa školy, IČ, jméno a příjmení kontaktních osob, e-mail, telefonní číslo
 • Pořizování fotografií práce lektora (na fotce nejsou vidět obličeje dětí - viz ilustrativní foto níže).

Účel zpracování osobních údajů: 
Název a adresa školy, IČ, jméno a příjmení kontaktních osob, e-mail, telefonní číslo a pořizování fotografií je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu pro tyto účely:

a) pro vnitřní potřeby: 
zpracování objednávek, smluv a faktur, k vedení seznamů a evidencí a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku pro zajištění běžné činnosti spolku osobami oprávněnými s těmito údaji nakládat – předávání osobních údajů partnerům a úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku, popř. jeho financování

b) pro informační účely: 
zasílání informací a nabídek, propagace činnosti spolku Hope4kids na webu a Facebookových stránkách (fotografie jsou vždy zveřejňovány pouze v případě, že nejsou vidět obličeje dětí, viz ilustrativní foto níže) 

Doba uchovávání osobních údajů 
Tyto údaje budou uchovávány pro účely jejich zpracování v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, po dobu pěti let ode dne jeho udělení.

Poučení o právech podle čl. 13 a 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:

 • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně, 
 • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
 • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
 • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
 • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
 • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
 • vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
 • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
 • mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů správci. 
Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom svých práv podle ust.§ 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR. 

Ilustrativní foto, s jakými fotkami v rámci naší prezentaci pracujeme: