POPIS

Etické dílny® jsou certifikované a systematické programy primární prevence pro žáky 1. až 9. ročníku ZŠ
(a odpovídající stupně gymnázií) a děti předškolního věku z MŠ. Obsahují širokou nabídku témat, specificky
i nespecificky zaměřených, ze kterých si škola vybírá podle své potřeby nebo na základě našeho doporučení.

V programech Etické dílny® pomáháme dětem zorientovat se v sobě i ve světě kolem, učit se řešit každodenní problémy a obtížné situace bez nebezpečného experimentování a rizikového chování.

Programy jsou interaktivní, využíváme v nich pestrou škálu didaktických metod jako je hraní rolí, diskuse, skupinové aktivity a hry podporující komunikaci, spolupráci a kreativitu. Nejmenší děti bývají nadšené z maňáskové loutky,

Děti samy mají prostor nacházet vhodné odpovědi na mravní a hodnotové otázky a tvořivě se podílet na jejich řešení
- nebýt jen pasivními posluchači, ale aktivními spolutvůrci.

CÍLE

Dlouhodobým cílem je osobní růst každého účastníka. Děti získávají vztahové dovednosti, dovednosti
pro rozvoj osobnosti a charakteru a nástroje pro odolávání společenským tlakům a specifickým rizikům.

Kompletní katalog programů s podrobným popisem všech témat a ceníkem ke stažení zde 

CÍLOVÉ SKUPINY

a) Hlavní cílová skupina

  • Žáci základních škol (1. - 9. ročník),
    žáci osmiletých gymnázií (prima - kvarta), příp. 1. - 2. ročníku SŠ
  • Děti z mateřských škol předškolního věku

b) Další cílové skupiny 

  • Pedagogové, ŠMP
  • Rodiče a zákonní zástupci žáků

CENA PROGRAMŮ 

Reálná cena 2 200 Kč / 2hodinový program, 4 400 Kč / 4hodinový program. Plus doprava 8 Kč/km. 
Částka zahrnuje: odměnu pro lektora, pomůcky, zprávu z programu včetně doporučení pro další práci se třídou, přípravu, vzdělávání, aktualizace programů, supervize, náklady na certifikaci... 

Smluvní cena - pokud je reálná cena překážkou. 

PRO HLADKÝ PRŮBĚH PROGRAMŮ NA VAŠÍ ŠKOLE

METODY PRÁCE

Etické dílny® naplňují všechny zásady efektivní primární prevence.

Kontinuita působení a systematičnost plánování

Díky široké nabídce témat ED můžeme spolupracovat se školou dlouhodobě a rozvíjet jednotlivá témata v postupujících ročnících. 

Cílenost a adekvátnost informací i forem působení 

U jednotlivých témat ED zohledňujeme věk, úroveň vědomostí, atraktivnost jednotlivých didaktických pomůcek pro danou cílovou skupinu i kontext dané skupiny. 

Včasný začátek preventivních aktivit 

S ED působíme již od předškolního věku MŠ a dále od 1. do 9. třídy ZŠ. 

Propojení různých témat 

Navrhujeme škole kombinace vhodných témat ED dle potřeb cílové skupiny, popř. doporučujeme jiné poskytovatele programů, nemůžeme-li vyhovět.

Pozitivní orientace 

ED stojí na pozitivní motivaci prostřednictvím zkušeností a příběhů lidí, kteří se s problémy dokázali zdravě vypořádat.

Využití "KAB" modelu 

Působení na kvalitu postojů je základní hybnou silou ED. U všech témat je hlavním cílem získat důležité sociální dovednosti potřebné pro život, položit základ osobní identity a kvalitní komunikace s okolím. 

 

Využití "peer" prvku, důraz na interakci a aktivní zapojení 

Diskuse a vzájemné sdílení názorů vrstevníků jsou důležitými pilíři ED, stejně jako aktivní spolupráce žáků. 

Podpora protektivních faktorů 

Všemi programy ED podporujeme protektivní faktory: podpora pozitivního vztahu k sobě samému, podpora vrstevnických i rodinných vazeb. 

Nepoužívání neúčinných prostředků 

V ED nepředáváme pouhé informace o rizikovém chování, nepoužíváme zastrašování ani moralizování. Pracujeme s emocemi prostřednictvím prvků zážitkové pedagogiky.

Komplexnost a kombinace mnohočetných strategií 

Do programů zapojujeme i sekundární cílové skupiny - pedagogy a rodiče.

Omezení a rizika

Určitá témata mohou vyvolat etickou diskusi a následně i etický problém. Jde o témata, spojená s rozlišováním mezi dobrým a zlým, správným a nesprávným. Mezi ta nejdiskutovanější patří rasová témata, antikoncepce, rozvod, nemoci, smrt...
Přístup k etice je věcí dynamickou, protože nezávisí jen na jednotlivci, vyvíjí se v kontextu společenských změn i jednotlivých skupin.
Cílem ovšem není vyhnout se těmto debatám, ale kultivovaně je vést. Proto když nastanou v diskusích situace,  ve kterých se promítne široká paleta emocí, názorů a postojů, je úkolem lektora udržet debatu v mezích vzájemného respektu, právních norem a určitého kulturně-etického rámce.

KAM SE OBRÁTIT PRO POMOC

Jednotlivé kraje v ČR zveřejňují na svých stránkách strategie prevence rizikového chování a návazných sociálních služeb. Základní přehled orgánů a organizací s celorepublikovou působností:

Prevence rizikového chování na školách 

PRCH má v kompetenci MŠMT. Nabídku programů a zařízení, poskytujících preventivní programy, lze získat u krajských koordinátorů školní prevence 

Sociálně-právní služby 

OSPOD (Oddělení sociálně-právní ochrany dětí) je zákonem určený orgán, který zajišťuje sociálně-právní ochranu nezletilých dětí, osamělých gravidních žen, rodin s nezletilými dětmi a rodin
s nízkou sociální úrovní. Služby a kontakty: www.ospod.cz. Ohlašování problematických skutečností se děje na obecních úřadech
s rozšířenou působností.

Policie ČR 

Šetřením trestné činnosti, ale i její prevencí se zabývá Policie ČR, kam se lze obrátit v případě páchání trestných činů či podezření na páchání trestných činů: www.policie.cz, tísňová telefonní linka 158.


Registr a přehled sociálních služeb 

V oblasti závislostí, domácího násilí, rodinných a partnerských krizí, sociálního vyloučení atd. zřídilo MPSV registr poskytovatelů sociálních služeb, poradenských center, azylových domů apod., kde mohou jednotlivé cílové skupiny v jednotlivých krajích najít přehled poskytovatelů služeb v problematické oblasti. Registr zde

Probační a mediační služba

PMS vychází ze součinnosti dvou profesí - sociální práce a práva, zejména trestního, a zabývá se integrací a kontrolou pachatelů, podporou a pomocí obětí, a to v obcích
s rozšířenou působností. Více informací
na www.pmscr.cz.

Telefonická a internetová pomoc 

Linka pro rodinu a školu - 116 000 - www.linkaztracenedite.cz - zdarma a nonstop pomoc dětem, mladým lidem a rodičům v obtížných životních situacích (např. útěk z domova), ale i v každodenních problémech.
Linky důvěry - podle kraje: www.capld.cz 
(pomoc telefonem, Skypem, chatem, e-mailem).

Pedagogicko-psychologické poradny

V jednotlivých krajích působí pedagogicko-psychologické poradny, jejich poradenské služby jsou zaměřeny na prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, na integraci žáků se zdravotním postižením a se specifickými poruchami učení a chování a na kariérové poradenství. Na internetu lze vyhledat PPP
v rámci jednotlivých krajů.