Preventivní programy na školách

Vyberte si lektora ve vašem regionu

Etický kodex lektorů

Lektor se při realizaci programů Etické dílny® i ve vztahu ke klientům řídí hodnotami demokracie a lidských práv, které jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte. Dále se řídí Ústavou a zákony tohoto státu, které se od uvedených kodexů odvíjejí. 

Lektor ctí jednoznačně každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.
 
Lektor ve své práci čerpá ze svých odborných znalostí (v oblasti primární prevence rizikového chování, pedagogiky, etické výchovy, vývojové psychologie…), ale také ze svých životních zkušeností v práci s dětmi a mládeží. Etický základ, o který se opírá, vychází z křesťansko-židovských hodnot.
 1. Lektor sleduje zájem klienta a jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva klientů.
 2. Lektor chrání klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Zachovává v souladu se zákonem povinnou mlčenlivost o věcech, o kterých se dozvěděl při realizaci programu. Jakékoli informace o klientovi poskytuje jen s jeho souhlasem s výjimkou situací, na které se váže ze zákona ohlašovací povinnost.
 3. Pokud lektor použije získané informace např. ke studijním či vědeckým účelům, vždy garantuje anonymitu osobních údajů.
 4. Profesionální odpovědnost lektora má prioritu před jeho osobními zájmy.
 5. Lektoři jednají v duchu nezávislosti:
  - při výkonu své pracovní pozice postupuje nezávisle na osobních postojích a názorech v oblasti politiky, vztahu k jednotlivým skupinám obyvatel,
  - nezávisle vůči orgánům, institucím, případně dárcům, kteří by mohli sledovat vlastní ideologické nebo finanční (aj.) zájmy.
 6. Lektor nevykonává svou činnost, pokud jeho fyzický či psychický stav může negativně ovlivnit jeho schopnosti profesionálního přístupu.
 7. Součástí etického přístupu je dobrá vůle lektora pomáhat na základě znalostí, dovedností a zkušeností jednotlivcům a skupinám při jejich rozvoji a při řešení konfliktů ve společnosti.
 8. Lektor respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytované služby.
 9. Lektor respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborníků. Připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem.
 10. Lektor upřednostňuje týmovou spolupráci před separací a individuálním pojetím služby.
 11. Lektor se snaží zajistit, udržet a rozvíjet svou profesionální kompetenci. Dbá na udržování a zvyšování prestiže preventivních programů Etické dílny®
 12. V případě, že je požádán o služby, které neodpovídají jeho odborné kompetenci, odkáže na služby jiného kvalifikovaného pracovníka či instituci.
 13. Závažné i méně závažné etické problémy řeší lektoři v rámci supervize a intervize. Každý lektor má možnost diskutovat a analyzovat a řešit ty problémy, které se nedaří řešit z vlastních lidských a odborných zdrojů.